Pages:
Actions
 • #1 by poohbaza on 24 Aug 2011
 • ขั้นตอนและวิธีการย้ายทะเบียนบ้าน ย้ายอย่างไรให้สะดวก และ รวดเร็วดั่งใจฝัน หากท่านต้องการย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่อีกแห่งหนึ่ง แต่ไม่ทราบว่าวิธีการเป็นอย่างไร ยุ่งยากมากไหม จะเสียเวลานานเท่าไหร่ ต้องลาหยุดเป็นวันไหม วันนี้ดิฉันมีวิธีการย้ายทะเบียนบ้านอย่างง่ายๆ ไว้ให้ท่านผู้อ่านเตรียมเอกสารไปทำเรื่องแล้วเสร็จภายในวันเดียวมาบอกค่ะ สำหรับคนที่อยากย้ายทะเบียนบ้าน ซึ่งปกติแล้วการย้ายทะเบียนบ้านนั้นมีได้หลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายทะเบียนบ้านเพื่อย้ายที่อยู่ หรือ บางคนก็อาจจะเป็นการย้ายเข้าบ้านใหม่ หรือ การย้ายเข้าบ้านสามีภรรยาที่เพิ่งจะจดทะเบียนสมรสกัน เหตุผลของคนที่จะย้ายทะเบียนบ้านก็มีเหตุหลายเหตุ ดังนั้นอย่าลืมพกเทคนิคการย้ายทะเบียนบ้าน พร้อมอุปกรณ์รวมถึงเอกสารให้พร้อมก่อนไปที่ว่าการอำเภอนะ


  การแจ้งย้ายที่อยู่มี 2 วิธี คือ
  1. การแจ้งย้ายที่อยู่แบบปกติ คือ การไปแจ้งย้ายออก ณ สำนักทะเบียนที่ผู้ย้ายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วนำไปแจ้งย้ายที่อยู่ที่ได้รับ ไปแจ้งย้ายเข้า การแจ้งย้ายที่อยู่ มีวิธีการ ดังนี้
  1.1 แจ้งย้ายออก โดยให้เจ้าบ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไปดำเนินการที่สำนักทะเบียนที่ผู้จะย้ายออกมีชื่ออยู่ หลักฐานที่ใช้
  - บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
  - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง (กรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน)
  - หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน (กรณีผู้ได้รับมอบหมายไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับเจ้าบ้าน)
  1.2. แจ้งย้ายเข้า โดยให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการที่สำนักทะเบียนที่ผู้จะย้ายเข้าในบ้านนั้นตั้งอยู่
  หลักฐานที่ใช้
  - บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
  - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง (กรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน)
  - หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้าน (กรณีผู้ได้รับมอบหมายไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับเจ้าบ้าน)
  - ใบแจ้งย้ายที่อยู่


  2. แจ้งย้ายปลายทาง โดยให้ผู้จะย้ายไปแจ้งย้ายด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนที่ผู้จะย้ายเข้าในบ้านนั้นตั้งอยู่ โดยไม่ต้องเดินทางกลับไปแจ้งย้ายออกที่มีชื่ออยู่ หลักฐานที่ใช้
  - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย
  - สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
  - บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
  - หนังสือยินยอมให้ย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
  อนึ่ง การแจ้งย้ายปลายทางระหว่างสำนักทะเบียนที่เชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ON-LINE) แล้ว
  สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว

  สำหรับการย้ายปลายทาง ในกรณีย้ายเข้าบ้าน/คอนโดใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมา ต้องนำหลักฐานเหล่านี้ไปแสดงต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ซื้อบ้าน)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (บ้านหลังใหม่)
  3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดิน เป็นต้น ของบ้านหลังนั้น

  บทความน่าสนใจน่าอ่านเกี่ยวกับการย้ายทะเบียนบ้าน
  เอกสารที่ใช้ในการย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง และ วิธีการเตรียมเอกสาร
  ย้ายทะเบียนบ้านปลายทางที่เราอยู่ดีที่สุด เพื่อการเลือกตั้งครับ
  เทคนิคการย้ายทะเบียนบ้านแบบรวดเร็วกว่าใคร
  วิธีการย้ายทะเบียนบ้านแบบทันใจ
 • #2 by A4 on 22 Nov 2012
 • ส่วนมากเรื่องนี้คนยังไม่เข้าใจ ยังไงก็ขอบคุณมากคะ
 • #3 by Book on 22 Nov 2012
 • ว้าวต้องการพอดี
 • #4 by Tamlaydee on 26 Feb 2013
 • ขอขอบคุณกับสุดยอดเทคนิคการย้ายทะเบียนบ้านที่น้องหมีพูลเอามาลงให้นะครับ
Pages:
Actions