Pages:
Actions
 • #1 by poohbaza on 23 Aug 2011
 • ธอส กับ ทรัพย์สินรอการขาย ที่คนซื้ออยู่เองก็คุ้ม ซื้อไว้ลงทุนก็กำไรหากคุณมีเงินเก็บอยู่ในกรุมากมายแต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรให้งอกเงย เอาเงินออกมาซื้อทรัพย์สินรอการขายของ ธอส กันดีกว่าไหม เก็งกำไรคุ้มสุดๆ เพียงแต่คุณติดตามข่าวสารเท่านั้นเอง หรือหากคุณจะหาที่อยู่อาศัยไว้พักเอง รับรองว่า ธอส มีที่อยู่อาศัยถูกๆ แต่น่าอยู่ มาให้คุณได้เลือกแล้ว วันนี้ดิฉันจะมาบอกข่าวคราวงาน NPA Grand sale 2011 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2554 เราไม่ควรปล่อยโอกาสดีๆ ในการซื้อทรัพย์สินรอการขายให้หลุดมือไป นะคะ


  ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะขายบ้านมือสองของธนาคารซึ่งได้มาจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้และจากการบังคับคดี อันประกอบด้วย ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และในพื้นที่สาขาในส่วนภูมิภาคในราคาพิเศษ โดยจะนำบ้านมือสองออกขายในงาน NPA GRAND SALE 2011 บริเวณโซนซี 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 - 20.00 น.

  ผู้สนใจซื้อจะต้องวางเงินมัดจำเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค จำนวน 20,000 บาท ในงาน NPA GRAND SALE 2011 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. และสามารถไปดูบ้านด้วยตนเองได้ทุกวัน ณ สถานที่ตั้งทรัพย์สิน และธนาคารให้กู้ได้สูงสุด 90% ส่วนที่เหลือผ่อนชำระได้นาน 12 เดือน โดยไม่เสียดอกเบี้ย

  บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ขายตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 8 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่  โทร.0-2202-1822, 0-2202-1582, 0-2202-1016  หรือ www.ghbhomecenter.com

  ระเบียบ เงื่อนไข ข้อสัญญา และวิธีการซื้อบ้านมือสอง
  งาน NPA GRAND SALE 2011
  วันที่ 25 – 28 สิงหาคม  2554
  บริเวณโซนซี 2   ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ
  .......................................................................................
           ข้อ 1. ในวันซื้อบ้านมือสอง ให้ผู้สนใจเข้าซื้อ ลงชื่อ ที่อยู่ รายการบ้านมือสองที่จะซื้อลงในแบบคำขอซื้อบ้านมือสอง ซึ่งธนาคารจัดให้ในวันงาน NPA GRAND SALE 2011 พร้อมกับแสดงสำเนาบัตรประจำตัวต่อธนาคาร โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.ในระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2554 ธนาคารจะขายให้แก่ผู้วางเงินซื้อรายแรก แต่หากผู้สนใจซื้อมาพร้อมกันจะใช้วิธีการเปิดซองเสนอราคาและธนาคารจะขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด


           ข้อ 2. บ้านมือสองที่ธนาคารนำออกขาย ธนาคารขายตามสภาพทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

           ข้อ 3. ผู้ซื้อในนามบุคคลอื่น หรือในนามนิติบุคคล ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจต่อธนาคารก่อนการซื้อ หากไม่แสดงหนังสือมอบอำนาจ ธนาคารจะถือว่า ผู้ลงชื่อซื้อกระทำในนามตนเอง และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะขอเปลี่ยนใส่ชื่อผู้อื่นโดยอ้างว่าตนเป็นตัวแทนมิได้

           ข้อ 4.  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการถอนบ้านมือสองรายการหนึ่งรายการใดออกจากการขายได้ และสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขและวางข้อกำหนดอันชอบด้วยกฎหมายในการขายครั้งนี้

           ข้อ 5. ในการชำระราคาผู้ซื้อได้ต้องวางเงินมัดจำการซื้อทรัพย์เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คจำนวน 20,000 บาท  ในทันทีที่ซื้อได้ส่วนที่เหลือให้ดำเนินการดังนี้

              5.1  กรณีชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดครั้งเดียวเป็นเงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ภายในวันที่  29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554 และให้แจ้งวันที่จะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่
              5.2  หากผู้ซื้อได้ประสงค์จะขอสินเชื่อกับธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินแต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาที่ซื้อได้ (ยกเว้นอาคารแฟลต ให้สินเชื่อไม่เกิน ร้อยละ 80) ส่วนที่ขาดผู้ซื้อได้ต้องชำระให้ครบถ้วนทันที และยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่  2 กันยายน  2554  โดยธนาคารพิจารณาให้สินเชื่อพิเศษ อัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 1 ปี
              5.3  หากผู้ซื้อได้ประสงค์ขอผ่อนชำระเงินดาวน์ (ร้อยละ 10 ของราคาที่ซื้อได้) ให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในวันที่  29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554 โดยสามารถผ่อนชำระเงินดาวน์ได้ไม่เกิน 12 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย  (ยกเว้นอาคารแฟลต ต้องชำระเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของราคาซื้อทรัพย์ เป็นเวลา 24 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย)  และหากประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยต้องชำระเงินประกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.5 ของราคาที่ซื้อ  ซึ่งเมื่อผ่อนชำระเงินดาวน์ครบแล้ว ให้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาที่ซื้อได้  และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
              5.4  กรณีลูกหนี้เดิม บิดามารดา รวมทั้งบุตร หากซื้อทรัพย์ได้จะต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหลังจากการบังคับคดีให้แล้วเสร็จ ก่อนการโอนกรรมสิทธิ์  หากผู้ซื้อได้ไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาตาม 5.1,5.2,5.3 หรือ 5.4 ข้างต้น ธนาคารจะริบเงินมัดจำในการดำเนินการให้ผู้ซื้อได้ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
              5.5  กรณีที่ผู้ซื้อเคยมีประวัติผิดเงื่อนไขการชำระเงินกู้หรือการซื้อทรัพย์กับธนาคาร  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้ใช้เงื่อนไขผ่อนชำระราคาเงินดาวน์ 12 เดือน  รวมถึงสิทธิในการพิจารณาสินเชื่อ

          ข้อ 6. ท่านที่ซื้อบ้านมือสองได้แล้ว จะขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อต่อเติมหรือปลูกสร้างอาคารก็ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ตามระเบียบสินเชื่อของธนาคาร

          ข้อ 7. ผู้ซื้อได้เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด

          ข้อ 8. สำหรับบ้านที่ธนาคารขาย หากมีผู้อยู่อาศัย และผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เป็นผู้ซื้อได้ธนาคารจะเชิญให้ออกจากบ้านดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ขายได้ หากผู้อยู่อาศัยไม่ออกไปภายในเวลาที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินการขับไล่และเรียกค่าเสียหาย ยกเว้นผู้ซื้อได้จะดำเนินการกับผู้อยู่อาศัยเอง
Pages:
Actions