Pages:
Actions
 • #1 by cpchomza on 12 Jul 2013
 • มีใครสนใจทรัพย์สินรอการขายบ้าง ซื้อจากธนาคารกันไหม มีทั้งบ้านเดี่ยว ที่ดิน อาคารพาณิชย์ และอื่นๆ แวะเข้ามาที่เว็บไซต์ http://properties.gsb.or.th/properties/index.php นี่เลย มีทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ไม่ว่าคุณสนใจที่ไหนในไทย ออมสิน จัดให้ ใครยังไม่รู้ว่า ออมสินมีทรัพย์สินรอการขายก็รีบเข้าไปจับจองซะ คุณถูกใจที่ไหนสามารถยื่นคำขอได้เลย ซื้อจากออมสินก็ขอสินเชื่อที่นี่ได้เลย มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาตลอดเวลา ถ้าคุณสนใจ สามารถยื่นความจำนงเสนอซื้อทรัพย์สิน โดยทำเป็นหนังสือหรือใช้แบบของธนาคาร โดยแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินที่ต้องการ ราคาที่เสนอซื้อ ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นขายของธนาคาร วิธีชำระราคา (เป็นเงินสดหรือขอสินเชื่อ) และลงลายมือชื่อ พร้อมเอกสารประกอบ การเสนอซื้อ ใส่ซองปิดผนึก จัดส่งถึง งานทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

  เอกสารประกอบการเสนอซื้อ
  บุคคลธรรมดา
      >   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยัน ตัวบุคคล
      >   สำเนาทะเบียนบ้าน
  นิติบุคคล
      >   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น
      >   สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือบริคณห์สนธิ
          *** สำเนาเอกสาร ต้องลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องทุกฉบับ ***
      
  การพิจารณา และอนุมัติขาย
      
  ธนาคารพิจารณาอนุมัติขายให้แก่ผู้เสนอซื้อราคาสูงสุด
  กรณีมีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติขายให้กับผู้เสนอเงื่อนไขการชำระราคาดีที่สุด
  กรณีมีผู้เสนอราคา และเงื่อนไขการชำระราคาเท่ากันหลายราย ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติขายให้ผู้เสนอราคาที่ส่งคำเสนอซื้อถึง ธนาคารก่อน
      
  การทำสัญญา การวางเงินมัดจำ และการโอนกรรมสิทธิ์
  ผู้เสนอซื้อที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากธนาคาร ต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขา หรือสำนักงานที่ธนาคารกำหนด เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขาย ภายในเวลา ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ พร้อมวางเงินมัดจำเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของราคาซื้อขาย และชำระราคาส่วนที่เหลือ ทั้งหมด พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย
  การวางเงินมัดจำ และการชำระราคาทรัพย์สิน ผู้ซื้อสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์สออร์เดอร์
  กรณีผู้เสนอซื้อไม่มาติดต่อเพื่อวางเงินมัดจำ หรือไม่มาชำระราคาส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และยินยอมให้ ธนาคารริบเงินมัดจำ
      
  ค่าใช้จ่าย ค่าอากร และค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ
  ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอากร และค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ   
  >   การขายทรัพย์สิน เป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนยื่นคำเสนอซื้อ
  >   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  >   ผู้เสนอซื้อ สามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และการเสนอซื้อทรัพย์สิน ไม่เป็นเงื่อนไข ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
  >   การพิจารณาและอนุมัติขายทรัพย์สิน ถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของธนาคาร
Pages:
Actions