Pages:
Actions
  • #1 by Facebook on 16 Mar 2013
  • เข้าไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านเปี่ยมสุข ติวานนท์ 56 ของพวกเรากันมา หลังจากเมื่อสัปดาหฺ์ที่อล้วเข้าไปเยี่ยมเยือนมาแล้ว สัปดาห์นี้ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย(ในส่วนของผมเอง ส่วนบ้านของคนอื่นๆนั้นไม่อาจทราบได้ ต้องลองชมจากภาพตัวอย่างเอาเอง) มีบางบ้านยังไม่เสร็จ แต่มีการนัดโอนแล้วจำนวนหนึ่ง ไม่ทราบว่าอยู่ในบอร์ดนี้หรือไม่ครับ เข้ามาให้ความคิดเห็นกันหน่อยเน้อ

Pages:
Actions