Pages:
Actions
 • #1 by postok on 09 Oct 2012
 • หากจะพูดถึงเรื่อง “เหล็ก” ที่ใช้ในงานก่อสร้าง หลายคนอาจรู้จักแค่เพียง เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กฉาก รวมทั้งยังมี “เหล็กเต็ม” กับ “เหล็กเบา” อีกด้วย งานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิ งานคอนโดมิเนียม งานก่อสร้างรถไฟฟ้า โอกาสเจอเหล็กเบาน้อยมาก แต่งานก่อสร้างโครงสร้างเล็กๆ เช่น งานโรงจอดรถ หรืองานต่อเติมบ้าน ระบบควบคุมไม่ดี มีโอกาสเจอเหล็กเบาสูงมาก เจ้าของบ้านเองมักไม่รู้ และไม่เข้าใจ ส่วนใหญ่มักยกหน้าที่เลือกซื้อเหล็กให้กับผู้รับเหมา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตที่ต้องมีความรับผิดชอบ ผลิตเหล็กตามมาตรฐาน

  การเลือกซื้อเหล็กเบา มาใช้ในงานก่อสร้าง แม้จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะมีราคาที่ถูกกว่าเหล็กเต็ม แต่ก็อาจก่อให้เกิดอันตราย เพราะขนาด ความยาว และน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจไม่สามารถรับน้ำหนักตามที่แบบกำหนดไว้ได้ วิธีการตรวจสอบ “เหล็กเต็ม” สามารถทำได้โดย การนำเหล็กที่มีความยาว 1 เมตรมาชั่ง แล้วนำน้ำหนักที่ได้ไปเปรียบเทียบกับน้ำหนักต่ำสุดที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน บังคับ มอก. ถ้ามีน้ำหนักน้อยกว่าแสดงว่าเป็นเหล็กเบา ซึ่งไม่ควรนำมาใช้ก่อสร้าง

  สำหรับลักษณะเหล็กเต็มที่ดี มีคุณภาพ ทาทาสตีลแนะนำให้พิจารณาจากคุณสมบัติ 5 ประการ 1. ต้องมียี่ห้อ ขนาดระบุบนเหล็กเส้น 2. ผิวเหล็กกลมต้องเรียบเกลี้ยงไม่เบี้ยว ไม่มีรอยปริแตก ส่วนเหล็กข้ออ้อยต้องมีบั้งระยะเท่ากัน สม่ำเสมอตลอดเส้น 3. เส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักต้องถูกต้องตามมาตรฐาน 4. เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก หัก ง่าย 5. เหล็กต้องไม่เป็นสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก
  ลักษณะเหล็กที่ดี มีคุณภาพ ควรมีข้อพิจารณา 4 ประการ

  1. ผิวเหล็ก
  - เหล็กเส้นกลม ต้องผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีปีก ลุกคลื่น หน้าตัดกลม ไม่เบี้ยว ไม่มีรอยปริแตก
  - เหล็กข้ออ้อย ต้องมีบั้งระยะเท่ากัน สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น
  2. เส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักถูกต้อง
  - เช่นเหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดบนเนื้อเหล็ก 9 มม. เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้องได้ 9 มม. ชั่งน้ำหนักต้องได้ 0.499 กก. ต่อความยาว 1 เมตร และความยาวเหล้กเส้นกลมมาตรฐานทั้งเส้นอยู่ที่ 10 เมตร
  3. เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก หักง่าย
  4. เหล็กต้องไม่เป็นสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก หมายเหตุ แต่ไม่ต้องวิตกกังวลที่เห็น ผิวเหล็กเป็นสนิม เพราะเป็นเรื่องปกติตามสภาพธรรมชาติร้อนชื้นของประเทศไทย

  ราคาเหล็กเส้นกลม 6 มม. เต็ม SR24 รุ่น 2.22 ราคา 62 บาท
  ราคาเหล็กเส้นกลม 9 มม. เต็ม SR24 รุ่น 4.99 ราคา 130 บาท
  ราคาเหล็กข้ออ้อย 12 มม. เต็ม SD40 ยาว 10 เมตร รุ่น 8.88 ราคา 230 บาท
  ราคาเหล็กข้ออ้อย 16 มม. เต็ม SD40 ยาว 10 เมตร รุ่น 15.78ราคา 400 บาท
Pages:
Actions