Pages:
Actions
  • #1 by NWONLINE on 15 Dec 2018


  • อนันดาฯ สร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในอ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

    บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอันมีส่วนมาจากการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย และแข็งแรง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆของประเทศ โดย อนันดาฯ ได้จับมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย (ประเทศไทย) หรือ Habitat for Humanity Thailand อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี  ในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินและทีมงานก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างในแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากทีมผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนอาสาสมัคร ร่วมแรงสร้างบ้านด้วยความตั้งใจเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

    โดยในปีนี้อนันดาฯ ได้ดำเนินโครงการ GIVE HOMES GIVE HUGS @ KANCHANABURI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี รวม 45 หลัง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 ซึ่งนอกจากส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยแล้วยังสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการให้ความรู้พร้อมมอบทุนสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาลเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวชุมชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย ปัจจุบันอนันดาฯ ได้จัดสร้างบ้านพักอาศัยรวม 59 หลัง และ ศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบอุทกภัย 1 หลัง โดยได้ส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

    ภายใต้แนวคิดที่ต้องการแบ่งปันความสุขด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต สนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Pages:
Actions