Pages:
Actions
 • #1 by vipdee on 03 Oct 2012
 • ถ้าคุณต้องการซื้อบ้าน มองหาธนาคารที่ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำอยู่ใช่ไหม วันนี้เราขอเสนอ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานตาม MRR, MLR และ MOR ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555 MRRอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี7.250% MLRอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา7.125% MORอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 7.750% สินเชื่อบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้วงเกินกู้สูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้ยาวสบายๆ โทร 02-645-9000

  แต่ถ้ากูในโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก เขาให้ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน (โดยรายได้ (Gross) ต้องไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร*
  เพื่อซื้อทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินที่ดินอาคาร เงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 1 ใน 2 ของรายได้รายเดือน

  กรณีกู้ซื้อทรัพย์ (NPA) ของธอส. วงเงินให้กู้ การพิจารณารายได้และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การซื้อทรัพย์(NPA) ธอส. ยกเว้นเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก
  วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 800,000 บาท

  ระยะเวลาการกู้
  ไม่เกิน 30  ปี และอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  2 ปี แรก คงที่ = 2.99% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-0.50% ต่อปี

  การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระ
  การคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยจริงบวกร้อยละ 1.00 ต่อปี

  หลักประกันในการขอกู้เงิน
  เอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
Pages:
Actions