Pages:
Actions
  • #1 by NWONLINE on 19 Sep 2017


  • อนันดา มอบเงินสนับสนุน ฮาบิแทต สร้างบ้าน 45 หลังให้ผู้ด้อยโอกาส ณ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ในโครงการ GIVE HOME GIVE HUG @ KANCHANABURI

    คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท อนันดา ดีเวลลอป-เม้นท์ จำกัด (มหาชน)  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในโครงการ GIVE HOME GIVE HUG @ KANCHANABURI ร่วมกับ คุณทิโมที โล็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) (ที่ 2 จากซ้าย) โดยเป็นโครงการด้าน CSR ที่จะดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี รวม 45 หลัง เพื่อจัดสร้างบ้านพักอาศัยแบบคอนกรีตชั้นเดียว บนพื้นที่ 42 ตารางเมตรแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยอนันดาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้คนในสังคม  ทั้งนี้ อนันดาฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนและอาสาสมัครเพื่อก่อสร้างบ้านร่วมกับฮาบิแทตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปี รวมจำนวนบ้านพักที่ได้บริจาคในจังหวัดต่างๆ มาแล้ว 29 หลัง และศูนย์ดูแลผู้ประสบอุทกภัย 1 หลัง


Pages:
Actions