Pages:
Actions
 • #1 by cpchomza on 12 Jul 2012
 • ถ้าคุณอยากได้ บ้าน ที่ดิน ฟาร์ม โรงงาน หอพัก หรือือ่นๆ ที่มีราคาถูก ที่เขาขายทอดตลาดกัน แวะมาที่ ธนาคารกสิกร ไทย ได้เลยจ้า พบกับขั้นตอนง่ายๆ ในการวางเงินค่าประกันในการเสนอขอซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร โดยส่งคำเสนอขอซื้อทรัพย์ผ่าน Web Site ของธนาคารเท่านั้น โดยเข้าไป http://propertyforsale.kasikornbank.com/ ต่อมาจะต้องทำการโอนเงินค่าประกันการเสนอขอซื้อทรัพย์เป็นเงินในอัตราร้อยละ 1 (1%) ของราคาที่เสนอซื้อ แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000.-บาท โดยผู้เสนอขอซื้อทรัพย์จะต้องชำระเงินค่าประกันการเสนอขอซื้อทรัพย์ภายในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ไม่เกินเวลา 12.00 น. โดย

  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน • ชื่อบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอการขาย • หมายเลขบัญชี 799-2-60990-1 • ให้ระบุชื่อผู้เสนอขอซื้อทรัพย์, รหัสทรัพย์สิน, หมายเลขอ้างอิงในการเสนอซื้อทรัพย์ ลงในใบ PAY IN ด้วย
  3. ผู้เสนอซื้อทรัพย์จะต้องทำการจัดส่งสำเนาใบ PAY IN ซึ่งระบุชื่อผู้เสนอขอซื้อทรัพย์,รหัสทรัพย์สิน และหมายเลขอ้างอิงในการเสนอขอซื้อทรัพย์, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้เสนอราคาซื้อทรัพย์ โดยให้จัดส่งไปที่ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน ชั้น 4 หรือส่ง ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2273-2361 ภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หรือทาง e-mail address : Busayaphop.P@kasikornbank.com , supana.w@kasikornbank.com

  ธนาคารจะทำการปิดระบบ ( ปิด Web Site ) เพื่อปิดรับคำเสนอขอซื้อทรัพย์ ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 12.00น. ของทุกสัปดาห์ เพื่อรวบรวมคำเสนอซื้อทรัพย์ทั้งหมดมาพิจารณาอนุมัติราคาขายโดยผู้รับมอบอำนาจ ในวันพุธของทุกสัปดาห์และจะแจ้งผลให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้เสนอขอซื้อทรัพย์แจ้งไว้ใน Web Site กรณีที่ผู้เสนอขอซื้อทรัพย์ส่งคำเสนอซื้อทรัพย์หลังปิดระบบแล้วธนาคารจะพิจารณาอนุมัติราคาขายในวันพุธของสัปดาห์ถัดไป

  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคำเสนอขอซื้อทรัพย์ของผู้ที่ประสงค์จะขอซื้อทรัพย์ ดังนี้   • ผู้ที่ไม่ชำระเงินค่าประกันการเสนอขอซื้อทรัพย์   • ผู้ที่โอนชำระค่าประกันการเสนอซื้อหลังจาก 12.00 น. ตามข้อ 2   • ผู้ที่ธนาคารไม่ได้รับใบ PAY IN เพื่อชำระเงินค่าประกันการเสนอขอซื้อทรัพย์   • ผู้ที่ไม่ระบุ ชื่อผู้เสนอซื้อทรัพย์ , รหัสทรัพย์สิน และหมายเลขอ้างอิงในการเสนอซื้อทรัพย์ลงในใบ PAY IN  • ผู้ที่ไม่จัดส่งใบ PAY IN, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้เสนอราคาซื้อทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

  ผู้เสนอขอซื้อทรัพย์ที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติขายทรัพย์ให้จะต้องติดต่อกับ บริษัท โพรเกรสแมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อนัดทำสัญญาจะซื้อจะขาย และผู้เสนอขอซื้อทรัพย์ต้องวางเงินมัดจำเป็นเงินในอัตราร้อยละ 10 (10%) ของราคาที่ธนาคารอนุมัติขายภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งในจดหมายแจ้งผลการพิจารณาคำเสนอขอซื้อทรัพย์ และผู้เสนอขอซื้อทรัพย์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย

  เงินค่าประกันการเสนอขอซื้อทรัพย์ที่ผู้เสนอขอซื้อทรัพย์ได้ชำระไว้นั้น ธนาคารจะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตามข้อ 6

  สำหรับผู้ที่ธนาคารปฏิเสธการเสนอขอซื้อทรัพย์ และผู้ที่ไม่รับราคาขาย/เงื่อนไข ที่ธนาคารอนุมัติต่างจากราคาที่ผู้เสนอซื้อเสนอมา ธนาคารจะคืนเงินค่าประกันการเสนอขอซื้อทรัพย์ให้แก่ผู้เสนอขอซื้อทรัพย์ภายใน 7 วันทำการดังนี้   • กรณีผู้เสนอขอซื้อทรัพย์แจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าประกันการเสนอขอซื้อทรัพย์คืน โดยให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้เสนอขอซื้อทรัพย์ ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เสนอขอซื้อทรัพย์ตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้ใน Web Site ของธนาคาร ทั้งนี้บัญชีเงินฝากดังกล่าวจะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารกสิกรไทยที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้เสนอซื้อเท่านั้น

  หากผู้เสนอขอซื้อทรัพย์ที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติขายทรัพย์ให้ไม่มาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะริบเงินประกันดังกล่าว

  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อทรัพย์สินฯ สำหรับผู้ที่เสนอซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นต้นไป ยกเว้น บุตร, ธิดา, บิดา, มารดา และคู่สมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ของผู้เสนอซื้อ หรือเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลที่ผู้ซื้อเป็นกรรมการ

  หากพนักงานที่ท่านติดต่อ ไม่อำนวยความสะดวกหรือแนะนำท่านให้ติดต่อเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขายผ่านบุคคลอื่น โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบที่หมายเลข 0-2273-2490 , 0-2273-2545 หรือ Call Center 0-2888-8888 เพื่อธนาคารจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป

  ** โปรดแจ้งผู้แอบอ้างเป็นนายหน้า **

  ท่านผู้สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ , เครือข่ายบริหารคุณภาพสินทรัพย์ หรือทุกสาขาธนาคารทั่วประเทศ ทั้งนี้หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ อาคารพหลโยธิน ชั้น 4 ในเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 น. - 16.30 น. หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-2571, 0-2273-2389 , 0-2273-2350 , 0-2562-6454 , 0-2562-6406-7 , 0-2273-2566 , 0-2273-2568 , 0-2273-2356
Pages:
Actions