Pages:
Actions
  • #1 by cpchomza on 15 Oct 2015
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เตรียมหมื่นล้าน ปล่อยสินเชื่อบ้าน ผ่อนปรนเงื่อนไขกู้ง่ายขึ้น-ดอกเบี้ยต่ำ หลังเศรษฐกิจชะลอตัว สถาบันการเงินอื่นเข้ม ปฏิเสธลูกค้าพุ่ง 40% วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมออกมาตรการสินเชื่อวงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนการพิจารณาสินเชื่อไม่ให้เข้มงวด  เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สถาบันการเงินต่าง ๆ จึงเข้มงวดเรื่องการอนุมัติสินเชื่อบ้านมากขึ้น  ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ ไม่สามารถขอสินเชื่อได้

    ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า สถาบันการเงินต่าง ๆ ปฏิเสธการขอสินเชื่อซื้อบ้านจากลูกค้าประชาชนเฉลี่ยถึง 30-40%  ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงเสนอเรื่องเกณฑ์ปล่อยกู้ที่ผ่อนปรนมากขึ้น เช่น หลักเกณฑ์เดิมนั้น ผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาท หลักจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะกู้ซื้อบ้านได้ 1.8 ล้านบาท แต่โครงการนี้ ผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาท จะกู้ซื้อบ้านได้ถึง 3 ล้านบาท

    โดยมาตรการที่ ธอส. จะออกนี้ จะเป็นมาตรการผ่อนปรนการอนุมัติสินเชื่อบ้านให้ลูกค้าระดับกลางและระดับล่างเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามจะไม่มีดอกเบี้ย 0% แต่จะเป็นการปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าในงานมหกรรมทางการเงินต่าง ๆ แทน และจะไม่มีการขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้นานขึ้น เพราะเชื่อว่าหากขยายเวลาการกู้ไม่ช่วยให้ภาระการผ่อนลดลง และอาจต้องเสียดอกเบี้ยที่มากขึ้น
Pages:
Actions