Pages:
Actions
 • #1 by Tamlaydee on 14 Feb 2011
 • [h1]สูตรการหาพื้นที่วงกลมแบบง่ายๆ ทำกันได้ทุกคน !!![/h1]
  นอกเหนือจากนักเรียนนักศึกษาที่ต้องรู้จักสูตรการหาพื้นที่วงกลมแล้วนั้น พวกเราเหล่านักสร้างบ้าน นักอสังหาริมทรัพย์ ยังต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่วงกลม เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นรูปเหลี่ยมหรือรูปวงกลม เป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดวิเคราะห์เพื่อหาพื้นที่อยู่เสมอ ดังนั้นการที่เราสามารถคิดวิเีคราะห์หาพื้นที่ของวงกลมได้โดยไม่ต้องเพิ่งนักคณิตศาสตร์หรือผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือพึ่งพาเครื่องคิดเลขนั้น ทำให้เรายกระดับตัวเองขึ้น สามารถคิดคำนวณพื่้นที่ได้หลากหลายรูปแบบทั้งวงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมต่างๆ นานา การยกระดับเช่นนั้นทำให้เราสามารถรู้จักการเปลี่ยนหน่วยของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไร่ ตารางวา ตารางเมตร หรือ หน่วยอื่นๆ ในการใช้งานจริงได้อย่างแม่นยำ
  รูปวงกลม หรือ วงกลม คือ รูปร่างทางเรขาคณิตรูปแบบหนึ่ง เป็นรูปปิด ไม่มีมุม สามารถวาดได้โดยกำหนดจุดศูนย์กลางขึ้นมา 1 จุด จากนั้นจึงลากเส้นให้มีระยะห่างจากจุดนี้เท่ากันโดยตลอด วนรอบจุดศูนย์กลางจนกลับมาถึงจุดเริ่มต้น โดยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางนี้มีชื่อเรียกว่า รัศมี

  Quote
  สูตรการหาความยาวเส้นรอบวงกลมคือ เส้นรอบวง = 2pi imes r

  สูตรการหาพื้นที่วงกลมคือ พื้นที่วงกลม = pi imes r^2

  ค่าของ pi คือ 3.1415... ซึ่งเป็นผลมาจาก เส้นรอบวง หารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง (ดูเพิ่มเติมได้ที่ พาย)

  ใน ระบบโคออร์ดิเนต x-y วงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง (a, b) และรัศมี r คือเซ็ตของทุกจุด (x, y) ที่

      left( x - a ight)^2 + left( y - b ight)^2=r^2

             หากวงกลมมีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด (0, 0) แล้ว สูตรนี้สามารถย่อได้ ดังนี้

      x2 + y2 = r2

             วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด ที่มีรัศมี 1 หน่วย เรียกว่า วงกลมหนึ่งหน่วย (unit circle)

             เมื่อแสดงในรูปสมการอิงตัวแปรเสริม (x, y) สามารถเขียนได้โดยใช้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ไซน์ และโคไซน์ ดังนี้

      x = a + r cos(t)
      y = b + r sin(t),

 • #2 by A4 on 22 Nov 2012
 • ขอบคุณมากคะ
Pages:
Actions