Pages:
Actions
  • #1 by Tamlaydee on 29 Jan 2011
  • [h1]คำนวนเงินผ่อนบ้าน คํานวนดอกเบี้ยผ่อนบ้าน คำนวนเงินกู้คิดยอด[/h1]
    สำหรับคนที่ต้องกู้เงินเพื่อสื่อบ้านหรือทำสินเชื่อผ่านบริษัทไฟแนนท์หรือบริษัทต่างๆ การคำนวณเงินผ่อนบ้าน หรือ การคำนวณผ่อนบ้านนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่เราจะนำบัญชีรายรับรายจ่ายเสนอฝ่ายสินเชื่อของบริษัทบ้านนั้นๆ ซึ่งกราเราลองคำนวณผ่อนบ้านอย่างถี่ถ้วนครบทุกองค์ประกอบแล้ว ไม่ว่าจะนำเข้อมูลการคำนวณจาก รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน รายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี) ระยะเวลากู้กี่ปี อัตราดอกเบี้ย ในขั้นตอนตรงนี้ต้องลองนำเงินของเรามาคำนวณดูกันจริงๆ เลยครับ เราจะทราบ วงเงินที่กู้ได้ประมาณว่าได้กี่บาท หรือ ยอดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือนนะครับ ทั้งหมดนี้ทำให้เราวางแผนการใช้ชีวิตของเราได้เยอะ
    คำนวณที่ : http://www.homedd.com/HomeddWeb/homedd/A_home_financing/frontweb/calculator_one.jsp


Pages:
Actions